โครงอลูมิเนียม
เวที
ยกทาวเวอร์
SPT-Line Array Speaker Tower